PDA procena je moćan alat koji, pomoću jednostavne, precizne i naučno dokazane metodologije, omogućava da opišete i analizirate profile ponašanja ljudi.

Kroz PDA procenu moći ćete da dobijete brzi opis profila ponašanja zaposlenih i kandidata, identifikujući njihove jake strane i oblasti za razvoj. Kompletni izveštaji – sa tekstom i grafikonima – mogu biti generisani. PDA izveštaji pomažu poboljšanju procesa regrutacije i razvoja ljudskog kapitala.

PDA procena meri profile ponašanja ljudi kroz opise i detaljan uvid o njihovim veštinama, snagama i oblastima za razvoj. Procena PDA ne opisuje profile ponašanja kao dobre ili loše; opisuje karakteristike ponašanja procenjenih pojedinaca.

PDA procena takođe pruža informacije koje se odnose na komercijalne veštine ljudi, identifikovanje načina na koji oni stvaraju nove kontakte, kako oni komuniciraju i pregovaraju, kako zatvaraju prodaju, kako prate klijente, itd. Isto tako, ona razmatra menadžerske veštine ljudi, identifikujući način na koji donose odluke, kako motivi

Procena PDA je dizajnirana tako da meri spoljašnje aspekte – ponašanja koja se posmatraju i mogu se prijaviti. Svaka dimenzija ponašanja – rizik, ekstrovertnost, strpljenje, norme i samokontrola – meri se pouzdanošću. Marston se fokusirao na neurološke emocije – odnos između reakcija i fizičkog ponašanja. Njegova teorija o osobi u interakciji sa okolinom, koristi se da objasni emocionalno iskustvo, koje se stalno menja, umesto stalne dispozicije osobe. Stoga je bitno da se ne odnosimo ka spoljašnjim aspektima, kao što su rizik, ekstrovertnost, strpljivost, samokontrola ili postupanje u skladu sa normama, kao da su to ključni aspekti ličnosti. To znači da moramo uzeti u obzir tendencije rizika, ekstrovertnosti, strpljenja, normi i samokontrole, ne kao unutrašnje ili jezičke dispozicije, već́ kao semantičke oznake za obrasce ponašanja koje se mogu razlikovati od jedne do druge situacije. Osoba može koristiti PDA procenu kao sredstvo za samospoznaju i za upoznavanje drugih, a njegova vrednost se povećava kada se porede različite situacije. Međutim, ovo je nivo „opisati ponašanje“, a ne „objasniti šta to ponašanje uzrokuje“, u smislu onoga što instrument pruža kao validnu informaciju.

Istovremeno, možemo da generišemo različite studije kompatibilnosti koristeći PDA procenu, što nam omogućava da odredimo jake strane ljudi i oblasti za razvoj; sposobnost ljudi da se uspešno adaptiraju na određenu poziciju; kompetencije potrebne organizaciji i poziciji; čak i kompatibilnost radnog tima.

PDA ne meri patologije ili inteligenciju. To znači da ne može da proceni psihološko zdravlje ljudi. PDA procena takođe ne opisuje učinak ljudi. Ono što opisuje je njihov radni profil, njihove snage i mogućnosti u odnosu na njihovu sposobnost da rade na određenim pozicijama. Zapamtite da uspešna osoba nije samo određena svojim radnim profilom; na njih između ostalih faktora takođe utiču i iskustvo, obuka, motivacija, usmeravanje i liderstvo.

Administracija PDA je veoma jednostavna. Može se administrirati on-line (osoba pristupa on-line) ili licem u lice. Kada administrira PDA procenu, facilitator treba da stvori povoljno okruženje. To znači da, bilo da se upravlja lično, putem veba ili e-maila, oni bi trebalo da pruže ugodno okruženje za završetak PDA procene, i da jasno objasne njenu svrhu i nameru.

U slučaju online administracije, kada pojedinci popune PDA upitnik, sistem automatski šalje obaveštenje na e-mail adresu prethodno konfigurisanu u sistemu.

PDA Procena vam omogućava da generišete izveštaje koji sadrže i tekstualne i grafičke informacije kako biste mogli da izvršite dubinsku analizu. Da biste dobili više informacija o različitim PDA izveštajima,  kliknite ovde.
 • Opisi ponašanja
 • Opis profila ponašanja
 • Stil rukovođenja
 • Stil donošenja odluka
 • Kako osobu voditi ka uspehu
 • Veštine ubeđivanja
 • Analitičke veštine
 • Stil prodaje
 • Nivo motivacije
 • Ključne veštine & snage
 • Oblasti za razvoj
 • PDA grafikon je dijagram jednostavan za tumačenje koji omogućava administratorima da saznaju o prirodnom profilu procenjenog pojedinca. To uključuje kratak opis profila osobe u odnosu na svaku od pet osi(dimenzija) koje ocenjuje PDA procena i njihov intenzitet.
 • Grafikon profila ponašanja je sveobuhvatni linijski dijagram koji pruža administratorima detaljan uvid u prirodni profil procenjenog pojedinca. To uključuje mnoge pokazatelje pored PDA grafikona, gde svaki aspekt grafikona zahteva viši nivo interpretacije i analize.
 • Kako biste bolje razumeli rezultate dobijene kroz alat, preporučujemo da postanete sertifikovani PDA analitičar. Sertifikacija će vam omogućiti razumevanje i analizu stilova ponašanja ljudi, kako u njihovom prirodnom tako i poslovnom (Uloga) profilu. PDA analitičar će takođe moći da interpretira indikatore koji se odnose na intenzitet profila, raspoloživi nivo energije i energetski bilans.
 • PDA radar prikaz omogućava posmatranje distribucije energije pojedinca u odnosu na reaktivnost-proaktivnosti i ose(dimenzije) orijentisanosti na zadatke i orijentisanosti na ljude.
 • PDA kružni prikaz takođe omogućava posmatranje distribucije energije pojedinca, a takođe opisuje listu karakteristika ponašanja koje su u vezi sa stilom ponašanja pojedinca.
 • Radar prikaz ponašanja omogućava posmatranje stepena kompatibilnosti osobe u odnosu na listu od 16 bihejvioralnih kompetencija. Kompetencije su: inicijativa, uveravanje, uticaj, samostalnost, savetovanje, usluga i podrška, ljubaznost, strpljenje, preciznost, koncentracija, analiza, poslušnost, planiranje, dinamičnost, odlučnost, ekspeditivnost. Ovaj grafikon sadrži detaljan opis svake kompetencije i omogućava nam ne samo da posmatramo kompatibilnost sa svakom od njih, već́ i da grupišemo kompetencije koje možemo da uzmemo u obzir kao “prednosti (jake strane)” ili “oblasti za razvoj”.

Informacije koje daje PDA procena je vrlo lako interpretirati i primeniti. PDA International nudi obuku korisnicima. Sertifikat PDA analitičara se dobija putem sertifikacionog seminara. Ovaj seminar objedinjuje teorijske i konceptualne osnove, praktičan rad i studije slučaja. Traje tri dana, a svrha je da se prenese solidna baza znanja kako bi se osmislile specifične i prikladne aktivnosti na osnovu informacija koje se dobijaju iz PDA procene.

Uzimajući u obzir dubinu PDA procene, korisnici moraju da dobiju sertifikat PDA analitičara. Ova sertifikacija omogućava korisnicima da dostignu nivo dubine i sveobuhvatne interpretacije u vezi sa informacijama koje pruža PDA procena. PDA analitičari će biti u mogućnosti da administriraju PDA procenu, interpretiraju grafikone i uspešno primenjuju PDA procenu.

PDA procena je podržana brojnim teorijama i statističkim studijama. To je naučno dokazan alat sa 90% pouzdanosti. Da biste pristupili tehničkom uputstvu i drugim studijama koje objašnjavaju i opisuju njegovu validnost, pouzdanost i teorijsku osnovu, molimo vas da posetite sledeći link: PDA TEORIJSKA PODRŠKA

PDA procena ima Sertifikat o validnosti za njegovu primenu. 2000.godine demografske i semantičke studije omogućile su da se alat potvrdi. U okviru ovih studija, PDA obrazac je administriran na više od 3500 ljudi iz različitih zemalja i slojeva društva.

Godine 2011. potvrđena je od strane Američkog instituta za poslovnu psihologiju (AIOBP). Ova studija je potvrdila validnost i pouzdanost PDA procene za njenu primenu širom sveta.

Pored toga, u toku su nove revizije PDA procene sa EFPA (Evropska federacija udruženja psihologa) i HPCSA (Savet zdravstvenih profesija Južne Afrike).

Razumemo da je glavna preporuka za ovaj instrument rezultat visokog stepena koji je postignut u hiljadama uspešnih primena u regrutovanju i upravljanju talentima, jačajući njegovu doslednost i podržavajući njenu „empirijsku validnost“.

Eksperti u oblasti psihometrije procenili su valjanost ove metodologije procene tako što su je uporedili s različitim alatima i metodologijama, kao što su:

 • Vekslerova skala inteligencije odraslih (Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)).
 • Majers-Brigs tipološki indikator (Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)).
 • Katelov upitnik o 16 faktora ličnosti (Katel Cattell’s 16 Personality Factors Questionnaire (16-PF)).
 • Minesota multifazni inventar ličnosti (Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)).

 

Za više informacija posetite PDA teorija

To je u skladu sa strogim standardima EEO vodiča (Equal Employment Opportunities / jednake mogućnosti zapošljavanja), koji zahteva sledeće tačke:

 • Mora se razvijati u skladu sa pravilima Američkog udruženja psihologa (Standardi ispitivanja i testiranja).
 • Tehničko uputstvo
 • Mora biti u vezi sa zapošljavanjem – (regrutovanje ili definisanje opisa posla za generisanje “poštenih i objektivnih” studija kompatibilnosti).
 • Mora imati validnost u odnosu na svoju strukturu i kriterijume.
 • Mora imati dokazanu pouzdanost.

 

Metoda merenja koja se primenjuje u PDA proceni je korišćena i dokazana kod hiljada ljudi u različitim oblastima. Nekoliko psiholoških udruženja i društava sprovelo je brojne testove pouzdanosti sistema i utvrdilo je da je njegova tačnost veća od 90%.

Nakon što je Marston razvio teoriju emocija normalnih ljudi, počeli su da se pojavljuju različiti alati za procenu na osnovu ovih koncepata. Ovi alati su razvijeni sa fokusom na prednosti i koristi koje je ova metodologija pružila i u vojsci i na radnom mestu. Alati koji su se pojavili na samom početku bili su “kompletni” alati, takođe poznati kao “čisti” alati jer sadrže sve indikatore i bili su zasnovani na originalnom modelu, bez ikakvih smanjenja ili pojednostavljenja (npr. PDA procena).

Kada bi procenjeni pojedinac popunio formular, analitičar je sprovodio matematički proces kako bi dobio rezultate na osnovu dostavljenih informacija, kao i tumačenje. Ovaj proces je bio operativno spor i složen: Analitičaru je trebalo oko dva sata da generiše rezultate.

Krajem 60-ih, dr John Geier sa Univerziteta u Minesoti je sproveo istraživanje o Marstonovom modelu i napravio nekoliko modifikacija u cilju pojednostavljenja matematičkog procesa tako da je alat bio jednostavniji i primenljiviji. Tako je rođen model koji je trenutno poznat kao DiSC. To je pojednostavljenje ili sinteza kompletnog Marstonovog modela koji određuje “čiste” alate, kakva je PDA procena.

Osnova promene, prema Geieru, bila je da se “modifikuje forma”. Iako je vreme između trenutka kada osoba popuni upitnik i trenutka kada analitičar može da interpretira rezultate, značajno skraćeno, izgubilo se mnogo vrednih informacija za tumačenje, uključujući:

 • Osa intenziteta: meri intenzitet svakog trenda ponašanja.
 • Intenzitet profila: meri posvećenost/doslednost procenjenog pojedinca njegovom ili njenom stilu ponašanja. Pomaže nam da razumemo nivo fleksibilnosti / rigidnosti osobe.
 • Energetski nivo: količina raspoložive energije. Pomaže nam da razumemo nivo motivacije i stresa.
 • Indikator konzistentnosti: meri nivo konzistentnosti i kvaliteta informacija.
 • Osa samokontrole: peta osa meri sposobnost pojedinaca da kontrolišu svoje impulse i emocije. Ova osa je snažno povezana sa emocionalnom inteligencijom.

 

Od 90-ih godina prošlog veka, zahvaljujući mogućnosti svakog zaposlenog za ljudske resurse da ima sopstveni računar, pristup Internetu i mogućnost da sistematizuje proces „otpremanja obrasca“ i generiše automatske grafikone i izveštaje, prednosti kompletnih i čistih alata su ponovo naglašene. Na primer, PDA procena uključuje pojednostavljenja koja je uveo Cleaver Model (DiSC).

Tri koraka su jedine faze u PDA upitniku. Teorije i studije koje podržavaju alat ukazuju da su informacije prikupljene u svakom koraku relevantne i dovoljne. Možda se na prvi pogled čini da je to jednostavno ili previše kratko, ali je važno razumeti da je PDA procena projektivne prirode i da prikuplja ogromnu količinu informacija kroz ova tri koraka. Smatrajte da je svaka reč u upitniku besmislena sve dok joj osoba koja popunjava formu ne da svoje značenje, i da je značenje povezano sa ličnošću te osobe i kako on ili ona opaža tu reč i svoje okruženje. Svaka osoba odgovara na situacije i ponaša se prema tome kako on ili ona doživljavaju svaku situaciju. Postoje dve liste od 86 reči; moguće kombinacije reči su beskonačne.

Regrutacija i selekcija:
Informacije o radnim profilima kandidata. Korelacija između profila i pozicija kandidata. Brza i jednostavna online procena. Centralizacija informacija o kandidatima. Informacije za intervjue.

Potencijal & Razvoj: 
Razvoj ključnih sposobnosti. Informacije za individualno i grupno savetovanje i coaching. Identifikacija snaga i potencijalnih slabosti. Oblasti za razvoj. Vredne informacije za pripremu vodiča za karijeru.

Razvoj lidera:
Identifikacija i razvoj novih lidera. Jačanje i razvoj menadžerskih veština. Analiza različitih liderskih stilova. Proučavanje grupnih trendova. Izrada aktivnosti za razvoj menadžerskih veština.

Timska integracija:
Informacije o profilima rada grupe. Stilovi komunikacije i sposobnosti slušanja. Produktivna integracija članova tima. Dizajn grupnih aktivnosti.

Trening:
Identifikacija potreba za obukom. Analiza jakih strana i oblasti za razvoj. Dizajn prilagođenih aktivnosti za potrebe grupe. Akcioni planovi od strane PDA Konsaltinga.

Coaching:
PDA procena je odličan dodatni alat procesu coachinga. Pored toga, aplikacija MyPDACoach (www.mypdacoach.com) pruža coach-evima različita i efikasna rešenja za njihove coaching sesije i radionice.

Programi za mlade profesionalce:
Zapošljavanje i odabir mladih sa potencijalom. Planovi karijere. Oblasti za razvoj. Monitoring i coaching.

Odgovor je da, definitivno. Uz PDA možete generisati studije koje mere kompatibilnost pojedinaca sa:

 1. Predefinisane pozicije: 22 profila podeljena u tri kategorije (prodaja, liderstvo i administracija), koji pokrivaju širok spektar opcija i mogućnosti u odnosu na zahteve ponašanja radnih mesta/pozicija u organizaciji.
 2. Prilagođene pozicije: PDA International nudi konsultantska rešenja orijentisana ka identifikaciji profila pozicije kako bi definisali prilagođene profile ponašanja za određene pozicije.

Odgovor je da, definitivno. Sa PDA možete generisati studije koje mere kompatibilnost pojedinaca sa:

 1. PDA kompetencije: Ovo je generički model definisan od strane PDA konsultanata. Zasniva se na “klasičnim” kompetencijama uključenim u Rečnike kompetencija velikih kompanija.
 2. Kompetencije klijenta: Klijentov vlastiti model, koji opisuje njihov Rečnik kompetencija.

Za ovu poslednju opciju, morate da sprovedete detaljnu studiju tog modela kako biste je preveli na PDA jezik, pošto je profil ili stil rukovođenja koji klijent zahteva, treba ili želi da razvije povezan sa sopstvenom kulturom, tržištem, vrednostima, strategijom Ova detaljna studija je ono što nazivamo prilagođavanjem kompetencija.

Indikator konzistentnosti uključuje niz varijabli, a njihova konzistentnost ili nedoslednost mere stepen pouzdanosti i konzistentnosti informacija. Ovaj indikator upozorava nas na bilo kakve nedoslednosti u slučajevima kada osoba pokušava falsifikovati informacije, ne razume i / ili ne sledi uputstva.

Kada postoji potpuna nekonzistentnost, sistem generiše nevažeći izveštaj profila.

Razumemo da procena PDA nikada ne bi trebalo da bude “jedini alat” koji koristimo kada prikupljamo sve informacije koje su nam potrebne da bismo doneli najbolju moguću odluku. Rad sa rezultatima PDA procene kao ključnog dela ovog procesa je najbolji način za njegovo korišćenje i izbegavanje iznenađenja.

Apsolutno. Veoma je verovatno da se profil osobe menja tokom vremena, ali ove promene su obično umerene. Malo je verovatno da će osoba promeniti svoje “osnovne karakteristike”. Prema PDA pravilima, manje je verovatno da će dominantne ose pretrpeti promene, pošto su one primarne karakteristike ponašanja.

Važno je napomenuti da govorimo o ljudima, a tamo gde ima pojedinaca koji su skloniji promenama, ima i onih drugih koji imaju tendenciju da ostanu verniji ili vezani za svoj stil ponašanja. Okolina pojedinca i način na koji utiče na promene u njihovim životima (rad, šef, porodica, itd.), takođe utiču na ovaj aspekt.

To zavisi od svakog pojedinca i okoline. Informacije u PDA izveštaju osobe su korisne i važeće godinu dana. Međutim, ako je došlo do značajnih promena u okruženju, možemo ponovno proceniti osobu kako bismo potvrdili informacije.

PDA procena je trenutno dostupna na španskom, engleskom, portugalskom, holandskom, francuskom, rumunskom, italijanskom, ruskom, grčkom, farsi i arapskom jeziku.

PDA procena se zasniva na jednom jedinstvenom upitniku/obrascu koji se može administrirati svakome, bez obzira da li je on ili ona zaposleni ili kandidat, i bez obzira na poziciju koju će on ili ona zauzeti.

PDA International prodaje i sprovodi PDA procenu.

PDA International se oslanja na mrežu partnera i distributera koji prodaju PDA procenu širom sveta, pružajući lokalnu podršku i rešenja za konsalting u oblasti ljudskih resursa poboljšane individualnom i grupnom analizom generisanom od strane PDA procene. Posetite mapu partnera da biste saznali više o zvaničnoj mreži PDA međunarodnih distributera.

Popunjavanje PDA upitnika traje 15-20 minuta za svakog pojedinca.

On meri “sposobnost osobe da razmišlja” pre nego što on ili ona reaguje, proces razmišljanja i prosuđivanja.

Ljudi koji imaju visoku samokontrolu imaju tendenciju da budu racionalniji, hladniji i kontrolisani. Oni svoje ponašanje i odgovore temelje na logici i činjenicama.

Ljudi koji imaju nisku samokontrolu imaju tendenciju da budu emocionalniji, osetljiviji i spontani. Oni svoje ponašanje i odgovore zasnivaju na svojim osećanjima i emocijama.

Osa samokontrole je nezavisna i nije “fizički” uključena u Marstonovu matricu, jer svaka osa utiče na ostale četiri ose. To znači da utiče na profil ponašanja osobe, a to je profil koji će biti u većoj ili manjoj meri povezan sa profilom pozicije.

Iako PDA procenu mogu proći i osobe od 13 do 16 godina, preporučuje se da se ona prođe tek kad je pojedinac u starosnom dobu od 16-18 godina. To je zbog toga što će koncept samopoštovanja biti definisan i stabilniji, što će značajno smanjiti varijacije u ponašanju pojedinca tokom vremena.

Ako odlučite da sprovedete PDA procenu nekome mlađem od 16 godina, važno je uzeti u obzir da će informacije dobijene u PDA izveštaju biti validan opis profila ponašanja mlade osobe u to vreme, i verovatno će pretrpeti odstupanja u narednim godinama, jer će pojedinac verovatno promeniti svoj lični koncept.

Kada pojedinac popuni PDA formu i rezultat je “Nevalidan izveštaj”, sistem izveštava da je količina i kvalitet informacija u sistemu izuzetno osnovni i ograničen. Osoba ne odražava jasan ili definisan trend ponašanja. Umesto toga, on / ona pokazuje izuzetno fleksibilan stil – skoro nedosledan – koji kaže: “Ja mogu biti sve što želite da budem.” To sprečava sistem da generiše izveštaj. Neki od uzroka koji dovode do ove nedoslednosti mogu biti da osoba, prilikom popunjavanja obrasca, nije razumela uputstva, da je bila prekinuta ili izgubljena koncentracija, ili prolazi kroz neku vrstu „krize“ ili situacije koja utiče na njegovu / njenu sposobnost da se dosledno definiše.

Ako je PDA procena rezultirala “Nevažećim izveštajem”, otvaranjem izveštaja nećete iskoristiti jedinicu. U stvari, preporučuje se da ga zapravo otvorite kako biste analizirali indikatore i odlučili da li je prikladno tražiti od osobe da je ponovo popuni upitnik. Razgovor sa osobom kako bi se saznalo da li postoji nešto što utiče na njega ili nju, takođe je poželjno kada se odlučuje da li ili ne treba ponovo sprovesti PDA procenu.

Ako odlučite da ponovo zatražite od osobe da popuni upitnik (jer smatrate da je uzrok nedoslednosti bio taj što nisu sledili uputstva ili neki drugi valjani razlog), možete zamoliti osobu da ga ponovo popuni. Uvek ponovo pregledajte uputstva i naglasite da on ili ona moraju biti u tihom okruženju, bez prekidanja, da odgovore na pitanja spontano, itd.

Kada osoba jasno izrazi da prolazi kroz krizu, nije preporučljivo tražiti od nje da ponovo popuni upitnik. To bi osobu dodatno izložilo anksioznosti i zahtevima. Može biti dobra ideja da prođe razumna količina vremena da neprijatna situacija nestane/prođe, tako da se pojedinac može doslednije izraziti.

Ako osoba završi PDA procenu po drugi put i rezultat je nevalidan, iako je ponovo prošao uputstvo za popunjavanje, možete pretpostaviti da se osoba suočava sa ličnom situacijom koja im ne dozvoljava da jasno odgovore, što dovodi do određenih nedoslednosti. U ovom slučaju, nije preporučljivo tražiti od osobe da ponovo popuni PDA upitnik. Neka prođe razumna količina vremena da situacija nestane/prođe, tako da se pojedinac može doslednije izraziti.

Jedna od opcija je da kontaktirate osobu kako biste bolje razumeli razlog koji stoji iza nevalidnog profila. Osim toga, komunikacija je prilika da se pojasne uputstva i da se izbegne da rezultat bude nevažeći sledeći put kada popune upitnik.

Zapamtite “informacija je sve”, jer bi bilo neobično da osoba dobije nevalidan profil dva puta.

Ako grupa procenjenih pojedinaca dobije nevalidne profile, administrator treba da ih obavesti, a zatim objasni i razjasni instrukcije i poboljša komunikaciju kako bi umanjio ili otklonio potencijalnu anksioznost koju grupa doživljava.